Центр обслуживания клиентов: т. +371 29-136-005, info@rimpeks.lv
Регистрация
 

R?dzinieka kartes ?pašniekiem atlaide - 30%!

2017-07-28

 

 

Cien?jamie klienti!

 

Inform?jam, ka no 2017. gada 28. j?lija “R?dzinieka kartes” ?pašniekiem tiek pied?v?ta atlaide kancelejas pre?u ieg?dei!

 

Elektroniski re?istr?jot R?dzinieka karti, klientam tiek pieš?irta 30% atlaide Rimpeks KP pied?v?tajai produkcijai:

 • biroja pap?ram, daž?diem pap?ra izstr?d?jumiem
 • rakst?mpiederumiem
 • map?m un dokumentu sak?rtot?jiem
 • biroja piederumiem
 • konferen?u un tirdzniec?bas piederumiem
 • m?kslas un ras?šanas piederumiem
 • skolas prec?m

Atlaide neattiecas uz sekojoš?m pre?u grup?m:

 • k?rtridžiem
 • p?rtikas un saimniec?bas prec?m
 • Parker® un Waterman® rakst?mpiederumiem
 • skol?na komplektu
 • prec?m ar pazemin?tu cenu un m?bel?m

 

Veikals „Birojam un skolai”

R?ga, Pildas iela 16, 1.st?vs,
Darba laiks: darba dien?s 9:00-18:00.

Sestdien, sv?tdien - sl?gts.

 

No 12.08.2017. l?dz 02.09.2017. veikals str?d? ar? sestdien?s:  no 11:00 l?dz 15:00.

T?lrunis inform?cijai: 671-144-40

 

 


Copyright 2007 SIA “Rimpeks KP”
All rights reserved. True-Vision